ประชาสัมพันธ์
    วันที่รายการข่าวสารเอกสาร
    4~/upload_information/User Manaul mpapp.pdf26 มีนาคม 2018คู่มือการใช้งาน ระบบจัดการงบประมาณและแผนงานโครงการ (Project Management)เอกสาร
    3 26 มีนาคม 2018ขอเชิญเจ้าหน้าที่งานแผนงาน เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสานสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเอกสาร